Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Úvodné ustanovenia

I.1 
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 250/2007 Z. z.“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z.z.“) Spoločnosť LAVIJO H s. r. o., so sídlom Kominárska 137/7, 831 04 Bratislava, IČO: 54578418, DIČ: 2121524174, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro, Vložka číslo:162213/B

 (ďalej len „predávajúci“).

I.2 
Predávajúci prevádzkuje nákupný web portál/web shop na stránke www.zdravijo.sk (ďalej aj „internetový obchod“). Prostredníctvom tohto portálu má tretia osoba (ďalej „kupujúci“) možnosť prezerať si tovar na stránke internetového obchodu. Súčasne za podmienok určených týmito VOP a za predpokladu akceptácie objednávky/návrhu kúpnej zmluvy predávajúcim má táto osoba ako kupujúci možnosť zakúpiť ním vybraný tovar.

I.3 
Adresa elektronickej pošty predávajúceho info@zdravijo.sk . Telefónne číslo predávajúceho je 0800 611 711. Operačné hodiny predávajúceho: bežné pracovné dni pondelok až piatok od 10.00 do 16.00 hod. mimo dní pracovného pokoja a sviatkov. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.zdravijo.sk

I.4 
Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu tovaru na internetovej stránke www.zdravijo.sk. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru a reklamáciách vád tovaru sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky. Tieto VOP upravujú aj povinnosti strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy na základe registrácie osoby kupujúceho. Vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho sa riadia aj reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.zdravijo.sk (ďalej len “Reklamačný poriadok¨) uvedeným v článku V. VOP.

I.5 
Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru prezentovaného na www.lavijo.sk, uzavretá podľa článku II. a nasl. VOP.

I.6 
Ustanovenia VOP a zákona upravujúce práva spotrebiteľa sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ podľa zákona č. 250/2007 Z. z. alebo ktorý nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“). V takomto prípade sa záruka neposkytuje a kupujúci nemá právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle ustanovení týchto VOP.

I.7 
Internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, pričom údaje ponúkaného tovaru na internetovom obchode (najmä dostupnosť, cena, veľkosť, zásoby) nie sú aktualizované predávajúcim online v každom okamihu. Tieto údaje ohľadne tovaru nemusia byť na internetovom obchode vždy správne a úplné v porovnaní so skutočným stavom. Všetky ponuky predaja tovaru umiestneného na internetovom obchode sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu týkajúcu sa tohto tovaru. V prípade, ak je pri tovare uvedený údaj „dostupnosť“ zobrazený pri tovarovej položke na internetovom obchode nie je možné to interpretovať ako lehotu pre dodanie tovaru predávajúcim. Uvedená dostupnosť tovaru je len indikatívny, nezáväzný odhad času, ktorý sa predpokladá pre vypredanie dostupných skladových zásob predávajúceho. Tovar nie je možné vopred ukázať kupujúcemu, nie je možné vždy vykonať prijatie a akceptáciu objednávok a vykonať jeho dodanie, hoc prostredníctvom tretej osoby. Tovar predávaný cez internetový obchod je vždy limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami predávajúceho a doobjednávanie a/alebo dodávanie tovaru po jeho vypredaní nie je možné, ani prostredníctvom inej osoby. V určitých prípadoch predávajúci nebude schopný dodať výrobky alebo rovnocenné výrobky alebo zariadiť, aby dodávku uskutočnil iný predávajúci za túto cenu, v čase a v množstve, ktoré sú rozumné vzhľadom na výrobok, rozsah reklamy výrobku a cenu, najmä ak nastal mimoriadny prípad podľa bodu 2.12 VOP. Na každú takúto mimoriadnu skutočnosť nemožnosti dodania tovaru bude vždy kupujúci informovaný vhodným spôsobom a v prípade uzatvorenej zmluvy má každá zo strán právo od zmluvy odstúpiť.


II. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

II.1 
Kúpa tovaru sa realizuje formou vystavenia a odoslania objednávky kupujúcim v internetovom obchode predávajúceho buď prostredníctvom zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode alebo vyplnením objednávkového formulára bez registrácie, s tým, že objednávka kupujúceho musí byť odsúhlasená (akceptovaná) predávajúcim v súlade s VOP, inak zmluvný vzťah nevznikne. Ak je objednávka akceptovaná predávajúcim postupom podľa VOP, predávajúci dodá objednaný tovar v dodacej lehote podľa bodu 4.1 VOP. Pred odoslaním objednávky kupujúcim sú na internetovom obchode a vo VOP kupujúcemu oznamované a poskytované informácie podľa osobitných predpisov, najmä podľa § 3 zákona č. 102/2014 Z. z. Kupujúci prejavuje súhlas s týmito podmienkami kliknutím na príslušné políčko pred odoslaním objednávky a/alebo odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z. z. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že s podaním objednávky a súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu objednaného tovaru.

II.2 
Pre možnosť aktívneho nakupovania na internetovom obchode, prípadne pre účasť na reklamných a súťažných aktivitách predávajúceho je nevyhnutné, aby sa kupujúci zaregistroval na www.lavijo.sk v registračnej časti portálu. Registráciu kupujúceho je možné vykonať pred výberom tovaru alebo v procese jeho výberu vytvorením zákazníckeho účtu. Osoba vypĺňajúca registračný formulár je povinná vyplniť údaje podľa požadovaných polí registračného formulára. Vyplnením registračného formulára súčasne kupujúci udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných a ďalších údajov v súlade s článku VII. a nasl. VOP a s podmienkami podľa VOP. Tieto údaje je kupujúci povinný v prípade ich zmeny bezodkladne aktualizovať na portáli pri zasielaní objednávky, nakoľko ich správnosť, pravdivosť a aktuálnosť má vplyv na dodanie tovaru kupujúcemu. Povinné polia registračného formulára sú označené znakom “*“. Kupujúci je povinný uviesť správne, úplné a pravdivé údaje. Nesplnenie uvedených povinnosti kupujúcim je vykladané v neprospech kupujúceho. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám. Predávajúci môže zrušiť zákaznícky účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj zákaznícky účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto VOP. Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

II.3 
Kupujúci si tovar prezerá a vyberá podľa tovarových kategórií uvedených v tovarovom menu, resp. kliknutím na zobrazený tovar. Pri tovare si kupujúci vyberie údaje podľa zverejnených objednávacích informácií a kliknutím na tlačidlo „Vložiť do košíka“ tovar pridá do svojej objednávky. V prípade, že proces výberu tovaru kupujúci ukončil, klikne na tlačidlo „Kúpiť obsah košíka“. Inak je oprávnený vrátiť sa k procesu výberu tovarov kliknutím na „Pokračovať v nákupe“. 

II.4 
Proces tvorby vystavenia objednávky kupujúceho pozostáva zo 4 krokov: 
a) výber tovaru a kliknutie na tlačidlo „ Kúpiť obsah košíka“ 
b) výberu spôsobu platby, dopravy a ceny dopravy, 
c) potvrdenie objednávky, 
d) odoslanie objednávky „Odoslať objednávku s povinnosťou úhrady“.

II.5 
Objednávka kupujúceho sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a ak bude obsahovať všetky požadované údaje, a to: názov objednávaného tovaru, jeho množstvo, cenu, dodaciu, fakturačnú adresu, e-mailový a telefonický kontakt  na kupujúceho.

II.6 
Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je od kupujúceho vždy vyžadované, aby kupujúci odklikol a potvrdil, že sa oboznámil a súhlasí s platnými VOP predávajúceho, považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Proces vystavenia a zaslania
objednávky kupujúcim nie je možné zavŕšiť bez vykonania tohto úkonu. Každej objednávke je pridelené evidenčné číslo. Pri komunikácii s predávajúcim a pri úhrade uvádza kupujúci aj číslo objednávky.

II.7 
Kupujúci posiela predávajúcemu objednávku cez internetový obchod. Táto objednávka je návrhom
kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy za zmluvných podmienok podľa týchto VOP. Objednávka je určená pre predávajúceho na prijatie predávajúcim v lehote 15 dní od jej doručenia predávajúcemu. Odoslaním objednávky predávajúcemu cez internetový obchod prejavuje kupujúci vôľu byť viazaný svojou objednávkou počas uvedenej lehoty, kúpiť a prevziať ním vybraný tovar za kúpnu cenu, a to v súlade s podmienkami VOP, a to za predpokladu jej akceptácie predávajúcim. Po doručení objednávky predávajúci elektronicky potvrdí objednávku kupujúceho, t.j. informuje kupujúceho o obdržaní a zaradení objednávky kupujúceho v systéme predávajúceho. Elektronické potvrdenie o obdržaní objednávky nie je akceptáciou/prijatím objednávky predávajúcim podľa článku II. VOP a nezakladá vznik čiastkovej kúpnej zmluvy.

II.8 
Na základe dohody strán a v súlade s VOP je kúpna zmluva medzi stranami uzatvorená ak predávajúci objednávku kupujúceho potvrdí a súčasne ak osobitným e-mailom alebo správou adresovanou kupujúcemu ju v uvedenej lehote 15 dní od doručenia objednávky akceptuje (t.j. prejaví súhlas s objednávkou) postupom podľa týchto VOP. Predávajúci vykoná akceptáciu objednávky kupujúceho zaslaním e-mailu alebo správy kupujúcemu. V akceptačnom e-maily predávajúceho bude uvedená skutočnosť akceptácie objednávky kupujúceho, prípadne aj skutočnosť expedície tovaru (pre VOP ďalej primerane „akceptácia objednávky“). Akceptáciou objednávky je medzi stranami uzatvorená kúpna zmluva. Predávajúci je na základe dohody strán a týchto VOP povinný akceptovanú objednávku splniť v lehote podľa bodu 4.1 VOP. V tomto e-maily o akceptácii objednávky sú súčasne kupujúcemu posielané zákonom vyžadované informácie pre spotrebiteľa.

II.9
Zmena v objednávke/podmienkach: ak predávajúci nebude schopný odsúhlasiť/akceptovať objednávku kupujúceho v celom rozsahu (napr. 2 z 5 položiek nebudú dostupné) alebo ak navrhne jej zmenu alebo zmenu podmienok dodania z iných dôvodov, kupujúci bude o tejto skutočnosti informovaný e-mailom alebo iným vhodným spôsobom. Súčasne bude požiadaný o vyjadrenie súhlasu, resp. nesúhlasu so zmenou. Kupujúci je povinný vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas obratom. Predávajúci nezaručuje dostupnosť položiek z objednávky kupujúceho. Až akceptáciou (odsúhlasením) predávajúcim navrhovanej zmeny v objednávke zo strany kupujúceho vznikne medzi stranami zmluvný vzťah. V prípade ak kupujúci neodsúhlasí zmenu v uvedenej lehote uvedeným spôsobom, objednávka kupujúceho sa márnym uplynutím uvedenej lehoty považuje za zrušenú v celom rozsahu a návrh predávajúceho na zmenu za neakceptovaný kupujúcim.


II.10 
Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim je uzavretá akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim alebo akceptáciou zmeny objednávky navrhnutej predávajúcim a vykonanej kupujúcim. Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a plniť povinnosti podľa VOP. Kupujúcemu vznikne z uzatvorenej zmluvy povinnosť predmet kúpy prevziať, zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu plnení a plniť povinnosti podľa zmluvy a VOP. Predávajúci splní akceptovanú objednávku v lehote podľa bodu 4.1 VOP.

II.11 
V osobitných prípadoch a pred odoslaním akceptácie si predávajúci vyhradzuje právo vyžiadať si od kupujúceho dodanie ďalších potrebných podkladov, údajov, prípadne vykonať overenie správnosti osobných údajov, e-mailovej adresy a/alebo telefónneho čísla kupujúceho. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky kupujúceho požiadať kupujúceho o dodatočnú autorizáciu objednávky alebo totožnosti kupujúceho vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme, e-mailom, sms alebo telefonicky. Ak kupujúci nevykoná dodatočnú autorizáciu predávajúcim požadovaným spôsobom a v predávajúcim požadovanej lehote, márnym uplynutím tejto lehoty sa objednávka (pred jej akceptáciou) alebo kúpna zmluva (po akceptácii) zruší.

II.12 
Ak predávajúci pred alebo po uzatvorení zmluvy zistí tlačovú, systémovú, ľudskú, dodávateľskú alebo inú chybu ohľadne tovaru, jeho ceny, dostupnosti, množstva alebo možností jeho dodania, ako aj v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej  lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode alebo z dôvodov vyššej moci, o tejto skutočnosti bude informovať kupujúceho. Predávajúci i kupujúci je v ktoromkoľvek z týchto mimoriadnych prípadov oprávnený pred uzatvorením zmluvy svoju objednávku odvolať/zrušiť (kupujúci), resp. ju odmietnuť (predávajúci). Ak nastane takáto mimoriadna okolnosť po uzatvorení zmluvy, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy do okamihu dodania tovaru kupujúcemu. Kupujúci je taktiež v uvedenom prípade výskytu tejto mimoriadnej oznámenej okolnosti oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s VOP a právnymi predpismi. Ak kupujúci už zaplatil kúpnu cenu, táto mu bude vrátená v súlade s právnymi predpismi a VOP. Predávajúci je oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy a/alebo nevydať tovar kupujúcemu aj v prípade ak zistí, že mu v komunikácii boli uvedené alebo poskytnuté nesprávne, neúplné alebo nepravdivé údaje ohľadne kupujúceho, osoby preberajúcej tovar alebo ak hrozí, že v dôsledku správania osoby, s ktorou predávajúci komunikoval môže dôjsť k vzniku škody na strane predávajúceho (napr. podvodné konanie).

II.13 
Kupujúci nie je oprávnený postúpiť pohľadávku zo vzájomných vzťahov na tretiu osobu.
 

III. Kúpna cena a platobné podmienky

III.1 
Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu a cenu prepravy podľa predávajúcim akceptovanej objednávky (uzatvorenej zmluvy). Pri tvorení objednávky sú tieto položky uvedené taktiež sumárne (súčet ceny tovaru a prepravy). Cena tovaru na portáli je uvedená ako konečná. Predávajúci nie je platcom DPH.

III.2 
V kúpnej cene tovaru nie sú zahrnuté poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny, náklady na prepravu tovaru, náklady dobierky, náklady doručovania zakúpeného tovaru podľa článku IV. VOP, náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Tieto poplatky a náklady je povinný zaplatiť kupujúci, ak ďalej nie je uvedené inak. Pri platbe zo zahraničia je kupujúci ako príkazca platby povinný znášať poplatky svojej banky a ostatné poplatky, najmä korešpondenčných bánk a banky príjemcu.

III.3 
Cena sa môže zmeniť z dôvodov zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru zistenej v systéme predávajúceho alebo zverejnenej na internetovom obchode pri tovare. Kupujúci i predávajúci je oprávnený zrušiť objednávku, resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy (do okamihu prevzatia tovaru) ak je kupujúcemu oznámená zmena kúpnej ceny niektorej položky v dôsledku zjavnej tlačovej či inej chyby týkajúcej sa ceny tovaru.

III.4 
Cenu tovaru (kúpnu cenu) a spolu s cenou tovaru aj náklady spojené s dodaním tovaru (najmä skladné, balné, preprava) (ďalej len „kúpna cena“) podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi: (spôsob platenia volí kupujúci v procese objednávania tovaru na internetovom obchode a je uvedený v objednávke s vyčíslením nákladov): 1) bezhotovostne prevodom na Bankový účet predávajúceho IBAN: SK85 8330 0000 0025 0201 3556, 2) bezhotovostne Platobnou kartou, 3) bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom Platobnej brány. Predávajúci si vymedzuje právo kedykoľvek zrušiť, zmeniť, pridať, obmedziť alebo spoplatniť využitie akejkoľvek platobnej možnosti. Preto predávajúci musí využiť aktuálne dostupné platobné možnosti. Kúpna cena sa pokladá za zaplatenú až po prijatí úhrady na účte predávajúceho. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou. Oboznámením a odkliknutím týchto VOP a „objednávky s povinnosťou platby“ kupujúci vyjadruje výslovne súhlas, že okrem platby za tovar je povinný zaplatiť aj náklady a poplatky s dodaním tovaru vrátane prepravy.

III.5 
Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov prepravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Kupujúci je upozorňovaný, že informácie o nákladoch prepravy tovaru sú jednoznačne uvedené v procese objednávania tovaru a závisia od výberu dopravcu/doručovacej služby/spôsobu doručenia. Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

III.6 
Predávajúci vystaví a doručí faktúru kupujúcemu v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s tým, aby faktúra bola sprístupnená kupujúcemu elektronicky. Faktúra je posielaná elektronicky a faktúra je súčasne aj dodacím listom a záručným listom, ak nie je doručovaný osobitný záručný list.

III.7 
Pri odstúpení od uzatvorenej zmluvy sa postupuje v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a týmito VOP. Ak bola kúpna cena zaplatená pred uzatvorením zmluvy a zmluva nie je uzatvorená ani do 15 dní od doručenia objednávky kupujúceho, kúpna cena bude vrátená kupujúcemu najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia objednávky kupujúceho alebo do 14 dní odo dňa od odmietnutia objednávky alebo odvolania objednávky, a to podľa toho, ktorý z týchto dátumov nastane skôr. Vrátenie kúpnej ceny sa vykoná na ten účet, z ktorého bola platba prijatá, resp. iným spôsobom na základe dohody strán. Pred vrátením zaplatenej ceny je v prípade pochybností predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať preukázanie skutočnosti, že je majiteľom účtu a/alebo oprávnenosti prijatia peňažných prostriedkov. Ak je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a tovar bol už doručovaný kupujúcemu, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu po vrátení tovaru predávajúcemu.
 

IV. Dodanie tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

IV.1 
Predávajúci dodá tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní odo dňa kedy bola medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená zmluva postupom podľa týchto VOP. Predávajúci je oprávnený predĺžiť lehotu na dodanie tovaru, a to aj opakovane, o čom bude kupujúci predávajúcim oboznámený. Lehoty na dodanie tovaru sú len orientačné. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky (výlučne na území Slovenskej republiky) a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Dodanie tovaru mimo územia Slovenskej republiky alebo inej osobe bez oprávnenia k prijatiu tovaru nie je možné. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene.

IV.2 
Vydanie tovaru kupujúcemu je možné len ak je zaplatená kúpna cena a cena prepravy za dodávaný tovar. V opačnom prípade je predávajúci, resp. dopravca/doručovateľ oprávnený nevydať tovar a predávajúci nie je v omeškaní s dodaním tovaru. Kupujúci je povinný od prepravcu/doručovateľa riadne prevziať tovar v rozsahu predávajúcim akceptovanej objednávky. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru až po zaplatení kúpnej ceny tovaru, ceny prepravy a následnom prevzatí tovaru a v prípade ak sa tovar jednej objednávky dodáva oddelene viacerými dodávkami, tak okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Spôsob dodania tovaru volí kupujúci na internetovom obchode, a to v procese objednávania tovaru z predávajúcim ponúkaných možností. 

IV.3 
V určitých prípadoch je predávajúci oprávnený pozmeniť kupujúcim vybraný spôsob prepravy tovaru na iný ponúkaný spôsob prepravy pred akceptáciou objednávky. V tomto prípade bude kupujúci o tejto skutočnosti písomne informovaný, bude mu navrhnutá zmena objednávky, podmienok zmluvy podľa článku II. VOP a bude informovaný o zmene nákladov na dopravu.

IV.4 
Kupujúci je upozornený, že predávajúci je oprávnený dodať tovar aj viacerými samostatnými dodávkami s tým, že aj pre takéto samostatné dodania tovaru platí cena prepravy ako pri akceptácii objednávky (t.j. viac prepráv je účtovaných len za cenu jednej prepravy).

IV.5 
Predávajúci, prepravná spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho prepravcovi alebo doručovateľovi. Kupujúci je povinný byť zastihnuteľný na ním uvedenej adrese v čase oznámeného dodania tovaru.

IV.6 
Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný bez vyzvania preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/prepravcu.

IV.7 
Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

IV.8 
Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy tovaru. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke na stránke www.zdravijo.sk. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto VOP meniť a upravovať hodnotu objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené zmluvy táto zmena nemá vplyv.

IV.9 
Pri prevzatí tovaru, v prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto oznámiť predávajúcemu. Poškodenie tovaru oznámi kupujúci predávajúcemu formou e-mailu alebo iným vhodným spôsobom.

IV.10 
Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa VOP a právnych predpisov.
 

V. Záruka, reklamačné podmienky a reklamačný poriadok

V.1 
Ustanovenia tohto bodu sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ a alebo osoby, ktoré nakupujú tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka. Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky .

V.2 
Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky štandardne 24 mesiacov, ak právne predpisy Slovenskej republiky neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za vady tovaru podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

V.3 
Trvanie záručnej doby vyplýva z právnych predpisov Slovenskej republiky. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

V.4 
Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či inštaláciou alebo uskladnením, v dôsledku nevykonania pravidelnej údržby a servisných prehliadok (ak sú určené podľa používateľského manuálu).

V.5 
Kupujúcemu zaniká záruka pri ochranných rúškach, okuliaroch, rukaviciach, dezinfekčných prostriedkov a prostriedkov na ochranu rúk od prvého použitia, nakoľko z hygienických dôvodov je už tento tovar použitý a znova nepoužiteľný. Tovary uvedené v tomto bode môžu byť považované za použité už pri porušení ochranného obalu ako aj ich vybratí z ochranného obalu, vzhľadom na to, že nachádzajúce sa v neporušenom obale sa pokladajú za sterilné.

V.6 
Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

V.7 
Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

V.8 
Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: 1) nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, 2) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, 3)uplynutím záručnej doby tovaru, 4) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, 5) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, 6) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, 7) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike, 8) poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami, 9) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, 10) neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, 11) zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

V.9 
Kupujúci môže reklamovať svoj produkt odoslaním reklamácie na info@zdravijo.sk, kde musí uviesť svoje meno, adresu, číslo objednávky a dôvod reklamácie. Predávajúci mu je povinný poskytnúť adresu, kde môže kupujúci produkt zaslať. Poštovné hradí kupujúci.

V.10 
Predávajúci pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie. Posúdenie reklamácie bez predloženia tovaru alebo bez predloženia kópie dokladu o kúpe nie je možné.

V.11 
Predávajúci vydá doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie v súlade so zákonom č. 250/2007 Z. z. a právnymi predpismi. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že doklad o uplatnení reklamácie a vybavení reklamácie bude doručený kupujúcemu v súlade s právnymi predpismi. Pri ukončení reklamačného konania, ako aj na základe výzvy predávajúceho je kupujúci povinný v ehote 15 dní si prevziať od predávajúceho reklamovaný tovar, ak reklamácia bola vybavená formou opravy, zľavy, výmenou tovaru (nový tovar) alebo zamietnutím reklamácie. Sťažnosti a podnety spotrebiteľov je možné adresovať na adresu sídla predávajúceho.

V.12 
Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote odo odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od kupujúceho plnenie vo výške 2,00 € za každý deň uskladnenia.

V.13
Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: 1) odovzdaním opraveného tovaru, 2) výmenou tovaru, 3) vrátením kúpnej ceny tovaru, 4) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru po dohode s kupujúcim, 5) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru, 6) iné plnenie po dohode s kupujúcim.


V.14 
Multi balenia t.j. balíček rôznych produktov ako jeden tovar) – V prípade, že ide o balenie viacerých produktov a len pár kusov je vadných, na reklamáciu sa odosielajú iba vadné kusy a takisto iba na tieto produkty sa vzťahujú ustanovenia tohto článku.


VI. Právo na odstúpenie od zmluvy

VI.1 
Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy, ak si nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu: 
a) vypredania zásob, 
b) nedostupnosti tovaru, 
c) ak výrobca, dovozca tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo 
d) zdôvodov vyššej moci, alebo 
e) ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať nie je schopný odať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP, alebo
f) zjavnej chyby v Kúpnej cene uvedenej pre tovar na internetovom obchode (t. j. kúpna cena zjavne iná ako obvyklá cena obdobného tovaru),
g) v prípade, ak si kupujúci zvolí spôsob úhrady kúpnej ceny bezhotovostne prostredníctvom platobnej karty je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak neobdrží od kupujúceho úhradu kúpnej ceny za objednaný tovar do jedného dňa odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite po zistení informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za platné odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy sa považuje odovzdanie resp. odoslanie písomného formulára o odstúpení kupujúcemu formou e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú v zákazníckom účte alebo objednávkovom formuláre kupujúceho.

VI.2 
Kupujúci ako spotrebiteľ, ktorý je fyzickou osobou a ním zakúpený tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z.) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci podľa zákona č. 102/2014 Z. z. právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy.

VI.3
Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní a začína plynúť: 

a) okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene, 
b) okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, c) okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak  e predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej mluvy, ktorej predmetom je:
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený – v prípade týchto VOP sa nemožnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy vzťahu na tovar: ochranné rúška, okuliare, rukavice, dezinfekčné prostriedky a prostriedky na ochranu rúk, 
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným
tovarom.

VI.4 
Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim (je prílohou č. 1 týchto VOP) ako jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa bodu 6.3 týchto VOP. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

VI.5 
Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky bez nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

VI.6 
Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu
odoslal.

VI.7 
Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a v pôvodnom/ochrannom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúc oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.


VII. Ochrana osobných údajov

VII.1 
Informácie o spracovávaní a ochrane osobných údajov nájdete v sekcii Podmienky ochrany osobných údajov. Vaše osobné informácie sú využívané na spracovanie objednávky, komunikáciu a vylepšenie používateľského zážitku. Rovnako aj na marketingové účely. O vymazanie svojich osobných údajov môžete kedykoľvek zažiadať.


VIII. Informácia o alternatívnom riešení sporu

VIII.1 
Kupujúci ako spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napríklad Slovenská obchodná inšpekcia, adresa SOI pre Bratislavský kraj: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava http://www.soi.sk Kupujúci je oprávnený použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov dostupnú na web stránke: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


IX. USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA ZÁKAZNÍKOV, KTORÍ NIE SÚ SPOTREBITEĽMI

IX.1 
Tento bod XII. Obchodných podmienok  platí iba pre zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi.

IX.2 
Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej so zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom do 4 dní od jej uzatvorenia a to bez uvedenia dôvodu. Odstúpením od kúpnej zmluvy v tomto prípade nevznikajú zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, žiadne nároky voči predávajúcemu, okrem povinnosti vrátiť si vzájomne poskytnuté plnenia.

IX.3 
V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi má predávajúci právo obmedziť dostupné spôsoby platby. Predávajúci má taktiež právo požadovať platbu vopred úplne či čiastočne, bez ohľadu na zvolený spôsob platby a bez ohľadu na obsah uzatvorenej zmluvy.

IX.4 
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, v okamihu predaja tovaru predávajúcim prepravcovi. Predávajúci nezodpovedá za stratu, zničenie alebo
poškodenie výrobku, ktoré vzniklo po jeho prevzatí prepravcom až do dodania zákazníkovi. Nezodpovedá tiež za oneskorenie pri dodaní zásielky.

IX.5 
Akákoľvek záruka za produkty sa voči zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, úplne vylučuje.

IX.6 
V prípade zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže predávajúci ukončiť zmluvu o poskytovaní služieb alebo akúkoľvek licenciu uzatvorenú na základe Obchodných podmienok  s okamžitou
platnosťou a bez uvedenia dôvodu zaslaním príslušného prehlásenia zákazníkovi v akejkoľvek forme.

IX.7
Ani predávajúci, ani jeho zamestnanci alebo zástupcovia neponesú žiadnu zodpovednosť voči zákazníkovi, jeho zmluvným partnerom, zamestnancom a zástupcom za škodu, vrátane ušlého zisku, s výnimkou prípadov, ak škoda bola spôsobená úmyselne.

IX.8 
V prípade zodpovednosti predávajúceho, jeho zamestnancov alebo zástupcov vo vzťahu k zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľ, za škodu bez ohľadu na jej právny základ, je výška náhrady
škody obmedzená, a to ako na jednu škodovú udalosť, tak pre akékoľvek celkové nároky, až do výšky zaplatenej kúpnej ceny a dodacích nákladov podľa poslednej uzatvorenej kúpnej zmluvy, ale najviac do dvestopäťdesiat euro.

IX.9 
Na riešenie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, je príslušný súd podľa miesta podnikania predávajúceho.

IX.10 
Tieto ustanovenia pravidiel týkajúce sa iba zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, môže predávajúci kedykoľvek zmeniť podľa všeobecne platných zákonov.


X. Záverečné ustanovenia

X.1 
Zbavenie sa zodpovednosti – Predávajúci sa zbavuje zodpovednosti za 100% funkčnosť ochrany našich produktov proti vírusom a baktériám. Žiadne produkty podobného a/alebo rovnakého typu/druhu ako sú produkty/tovar ponúkaný v internetovom obchode ani neposkytujú 100% ochranu a preto nie je možné garantovať žiadnu 100% ochranu.

X.2 
Pre doručovanie elektronických správ adresovaných kupujúcemu platí, že ak predávajúci neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia správy (e-mailu alebo sms správa) na poskytnutú e- mailovú adresu, resp. telefónne číslo kupujúceho (mobil), považuje sa táto správa (e-mail alebo sms správa) za doručenú na ďalší deň od jej odoslania, ak kogentné právne predpisy neustanovujú inak. Pre doručovanie elektronických správ adresovaných predávajúcemu (e-mail) platí, že elektronická písomnosť sa považuje za nedoručenú do momentu, kým jej prijatie predávajúci nepotvrdí kupujúcemu spätnou e-mailovou správou. Zásielka sa považuje za doručenú kupujúcemu aj v prípade, ak ju adresát odmietne prevziať, alebo aj v prípade, že si ju adresát vlastným zavinením alebo opomenutím neprevezme, a v takom prípade sa považuje za doručenú uplynutím úložnej doby na pošte v trvaní podľa určenia odosielateľa a vrátením zásielky odosielateľovi, o čom musí odosielateľ preukázať nepoškodený dôkaz. Oznámenia doručované prostredníctvom prepravcu/doručovateľa budú považované za doručené momentom prevzatia zmluvnou stranou. V prípade neúspešnosti doručenia tovaru kupujúcemu prepravcom/doručovateľom sa bude považovať za moment doručenia tretí deň po vykonaní prvého pokusu o doručenie, pričom vykonanie pokusu o doručenie sa preukáže vyhlásením prepravcu/doručovateľa. Je výlučným oprávnením predávajúceho rozhodnúť akou formou a v ktorých prípadoch touto formou bude komunikovať s kupujúcim sms alebo e-mail alebo iný vhodný spôsob).

X.3 
Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení VOP a/alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, nemá takáto neplatnosť alebo neúčinnosť za následok neplatnosť alebo neúčinnosť ďalších ustanovení zmluvy / VOP. V takomto prípade sa strany zaväzujú bezodkladne nahradiť takéto neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým tak, aby bol zachovaný účel, sledovaný príslušným neplatným či neúčinným ustanovením v čase jeho prijatia, resp. uzatvorenia tejto zmluvy.

X.4 
Rozhodným hmotným a procesným právom je právo Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z VOP, zmluvy alebo v súvislosti s nimi, vrátane sporov z dodávok tovaru budú prejednávať a rozhodovať výlučne súdy v Slovenskej republike podľa práva SR.

X.5 
Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

X.6 
VOP sú platné a zaväzujú odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia ich rušiť, meniť, upravovať alebo nahrádzať novými s tým, že na uzatvorené zmluvy sa vzťahujú VOP platné v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy. Vykonaním registrácie, ako aj zaslaním objednávky a odkliknutím súhlasu so znením VOP na www.zdravijo.sk pri ukončení procesu objednávania kupujúci potvrdzuje, že mu boli poskytnuté informácie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z., že sa oboznámil a súhlasí s VOP, reklamačným poriadkom (článku V.), považujúc ich za súčasť zmluvného vzťahu.
 
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť od 07. 11. 2023.

 


 

PRÍLOHA Č. 1 - FORMULÁR PRE REKLAMÁCIU

Adresát:                  [BUDE DOPLNENÉ].

Uplatnenie reklamácie

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa bydliska:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý je reklamovaný (názov a kód):

 

Popis a rozsah vád tovaru:

 

Ako zákazník predávajúceho požadujem, aby moja reklamácia bola vybavená nasledovným spôsobom:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

Prílohy:

Dátum:

Podpis:

 


 

 

PRÍLOHA Č. 2 - FORMULÁR PRR ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Adresát:                  [BUDE DOPLNENÉ].

Týmto vyhlasujem, že v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) odstupujem od Zmluvy:

Titul, meno a priezvisko:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Číslo objednávky a faktúry:

 

Dátum objednania:

 

Dátum prevzatia tovaru:

 

Tovar, ktorý vraciam (názov a kód):

 

Dôvod vrátenia tovaru:

 

Spôsob pre vrátenie prijatých finančných prostriedkov:

 

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet (IBAN)/iným spôsobom

 

 

 

Upozornenie pre spotrebiteľa: Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastnosti a funkčnosti tovaru.

Dátum:

Podpis: